TOPlist

O nás

Sportovní klub TTC FRÝDLANT byl založen počátkem roku 2011 a v témže roce do něj byla převedena hráčská základna oddílu stolního tenisu TJ Ferrum Frýdlant. Byla tak dokončena transformace sportovních aktivit dříve zastřešovaných pod TJ Ferrum Frýdlant nad Ostravicí, kdy došlo k postupnému osamostatnění se do nových klubů původních oddílů kopané, stolního tenisu a turistů.

V sezoně 2013/2014 naše A družstvo vyhrálo divizi mužů a postoupili jsme tak do 3. ligy. Hned v následující sezoně 2014/2015 jsme posílili o skvělého hráče Vladimíra Maršálka a spolu s Ing. Petrem Tobolou, Michalem Hrabcem, JUDr. Pavlem Pěnkavou a Matějem Gřundělem jsme vyhráli 3. ligu a postoupili do 2. ligy. Jedná se tak o nejvyšší dosažený úspěch mužského stolního tenisu ve Frýdlantě za celou jeho historii.

Posláním TTC FRÝDLANT je soustředění se na amatérský stolní tenis. Tři desítky registrovaných hráčů asociace stolního tenisu hrají v družstvech mužů v kategoriích od ligy po okresní soutěže.

Pro širokou veřejnost každoročně v červnu pořádáme Frýdlantské sportovní hry, poháry do soutěží věnuje město Frýdlant nad Ostravicí.

Pro připomenutí bohaté historie stolního tenisu ve Frýdlantě nad Ostravicí zde vybíráme následující text.

Obsah:

1. Začátky stolního tenisu

2. Vývoj stolního tenisu

3. František Kotek - Vedoucí stolního tenisu

4. Beskydský turnaj

5. Ženy a další Vývoj

6. Postup mezi českou stolně tenisovou elitu

7. Škola stolního tenisu

8. Organizování mezistátních utkání

9. Další vývoj stolního tenisu a hlavni úkoly

 

 

 

 

1. Začátky stolního tenisu

Začátky stolního tenisu ve Frýdlantě n O. sahají do roku 1931 .V té době Z popudu Jana Vávry

byl pořízen nákladem Sportovního sdružení Frýdlant nad Ostravicí hrací stůl a byl umístěn

v hostinci Karlín tam, kde je dnešní pošta. Hrávalo na něm za pěkného počasí venku na

zahradě, která sousedila S nádražní cestou. V hostinských prostorách nebylo pro stůl místa.

První nadšenci přišli převážně z řad sportovců z klubu kopané. Byli to: Jan Vávra, Miroslav

Svoboda, Josef Polách, Emil Kohn, Jindřich Křídlovský, Vilém Kaňák a Ladislav Martínek.

Tito hráči byli pak po několik roků místními reprezentanty stolního tenisu a svojí činnosti

položili historický základ novému druhu sportu ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Brzy se poznalo, že provozování této hry v přírodě je příliš závislé na počasí a že nemůže

uspokojit stoupající zájem mladých příznivců. Proto se projevila snaha o trvalé umístění stolu

ve vhodném prostředí. To se podařilo V roce 1932, kdy byla pronajata vyhovující místnost

v závodním hostinci dnešních železáren Ferrum. Tím se hráčské podmínky značně zlepšily,

takže činnost oddílu nabyla výraznějších forem.

V zájmu popularizace stolního tenisu mezi mládeží a ve snaze předvést domácím hráčům

ukázku vrcholné hry té doby, byli v roce 1933 pozváni k přátelskému utkání Ostravští hráči

v čele S tehdy nejlepším hráčem ostravské župy Kleinem. Všichni předvedli své umění

S opravdovým zápalem, zvlášť vynikl zmíněný Klein. Může se říci, že tento propagační zápas

splnil svoji úlohu.

V tomtéž roce byl sehrán přátelský zápas s Třincem a dva přátelské zápasy se Pstružím. Hlavní

činnost oddílu však pozůstávala ve vzájemných utkáních oddílových hráčů a ve vzájemném

soutěžení o nejlepší umístění V oddílovém žebříčku.

Činnost oddílu stolního tenisu ve Frýdlantě nad Ostravicí časem našla značný ohlas mezi

mládeží, takže Zejména uprostřed třicátých let vzniklo několik dalších kroužků. Hrací stoly pak

vlastnily tělovýchovné spolky DTJ a Orel, dále byl hrací stůl v hasičské zbrojnici a také

V soukromí, jako kupříkladu u Adamců na náměstí. Všechny kroužky zaniklý na počátku druhé

světové války.

Jelikož však k dnešnímu městu Frýdlantu patřila obec Pstruží a jelikož je skutečností, že z této

strany existovalo dlouholeté spolupůsobení při utváření stolního tenisu ve Frýdlantě nad

Ostravicí, je nutno uvést, že stolní tenis se provozoval ve Pstruží již v roce 1929. Hráli jej

sourozenci Kotkovi - František a Rudolf. V té době oba pracovali ve Zlíně v obuvnických

závodech. Tam hru viděli poprvé hrát a také si ji tam osvojili. Doma začínali

v improvizovaných podmínkách. Hrálo se na velkém jídelním stole s korkovými raketami, jako

síťka sloužil šálek na krk. Stolní tenis je však tak zaujal, že si ještě téhož roku pořídili vlastním

nákladem hrací stůl správných rozměrů, rakety s gumovými potahy a síťku. Stůl jim Zhotovil

Bohuslav Kaňák na Nové Dědině. Náklad na stolařskou práci činil 40,- Kč. Rychle vzrostl

počet zájemců a vytvořil se kroužek stálých hráčů. Byli to dva další sourozenci Kotkovi - Karel

a Miroslav, bratři Křídlovští - Josef, Rajmund a Jindřich, který později hrál za Frýdlant, dále

Josef Bušek a František Štefek, oba studující učitelského ústavu a Arnošt Štefek. Od roku

1934 to byli sourozenci Danišovi, z nichž zvláště vynikal Josef Daniš. Hrávalo se často, o

prázdninách a dovolených denně. Sváděly se houževnaté zápasy o prvenství v kroužku. Jako

herna sloužila stodola, ale když nefoukal vítr, hrávalo se také venku.

 

V roce 1933 došlo k prvnímu utkání mezi Frýdlantem a Pstružím. Bylo sehráno na Zahradě u

Kotků za slunného nedělního odpoledne. Frýdlanští se dostavili k zápasu v kočáře (landaueru,

jak se mu říkávalo) taženým párem hamerských koní, které kočíroval Miroslav Svoboda.

Mužstvo frýdlantských hrálo v tomto složení: Jan Vávra, Miroslav Svoboda, Josef Polách a

Emil Kohn. Na straně pstružovských nastoupili: František Kotek, Rudolf Kotek, Rajmund

Křídlovský a Miroslav Kotek. Družstvo frýdlantských bylo úspěšnější, zvítězilo o jeden bod.

Pak následovalo ještě několik střetnutí pstružovských hráčů s frýdlantskými, ale to již šlo o

zápasy nahodilé, individuální, nikoli organizované.

V roce 1931 vznikl na Pstruží v hostinci u Plucnarů ještě další kroužek. Ladislav Pešat nechal

na svůj náklad zhotovit hrací stůl, který však neměl předepsané rozměry, což bylo při hře na

závadu. Stůl Zhotovil stolař František Bialek ze Pstruží za obnos 80,- Kč. Hlavními hráči byli:

Ladislav Pešat, Josef Plucnara, Jan Káňa, Josef Hajdušek a Marie Sochorková, učitelka. Tento

kroužek zaznamenal také jeden přátelský zápas s Frýdlantem. Oba pstružovské kroužky vedly

mezi sebou častá utkání. Jejich činnost zanikla po roce 1936.

2. Vývoj stolního tenisu

Vývoj stolního tenisu v předválečných letech lze všeobecně shrnout takto: kroužky vznikaly

převážně z iniciativy jednotlivců, stolní tenis, neboli ping-pong, jak se tenkrát všeobecně této

hře říkalo, se hrál původně pro zábavu, ale brzy nabyl formy zdravého sportovního zápolení.

Kroužky nebyly registrovány, nehrály se okresní soutěže apod., ale bylo vykonáno v tomto

směru kus průkopnické práce.

Po ukončení druhé světové války činnost stolního tenisu opět obživla, avšak již za jiných

podmínek, než v době předválečné; jako organizovaná činnost při TJ Sokol Frýdlant nad

Ostravicí. Hlavní zásluhu na tom měl Antonín Kaňák, který se stal prvním vedoucím oddílu.

Mužstvo sestávalo Z těchto hráčů: Antonín Kaňák, Josef Daniš, Josef Vrba, Vlastimil Chrobák,

Alois Ondřejec, František Kotek, Miroslav Kotek a Radomír Tůma. Dále to byly ženy: Julie

Kotková a Jiřina Vrbová. Hlavní oporou družstva byl Josef Daniš, ale výkonnostně jej

doplňovali Antonín Kaňák, Josef Vrba a Miroslav Kotek. Oddíl v té době neměl ideální

podmínky pro své působení. Musel se potýkat S velkými potížemi, které překonával obětavou

prací všech hráčů. Z hlavních těžkosti je možno jmenovat to, že nebylo stálé herny. Hrálo se

střídavě v sokolovně, v závodním klubu Transporta a v tenisovém pavilonu. K dispozici byl

pouze jeden hrací stůl, který bylo nutno podle potřeby přenášet. Dále stojí za zmínku, za

jakých okolností se hrály zápasy nebo se prováděly tréninky v zimním období za tuhých mrazů

v nevytopeném prostředí tenisového pavilonu. Trochu přijatelné klimatické podmínky měli jen

ti, kdo právě pobíhali za stolem. Ostatní prožívali nezáviděníhodné chvíle. Prokřehlí a

roztřesení zimou čekali na svou příležitost v sedě na židlích se zvednutýma nohama, aby unikli

mrazivému chladu betonové podlahy. Přes tyto těžkosti a jiné nepříjemnosti si oddíl vedl

dobře. Dosáhl mnohých úspěchů, z nichž největší byl DO Spartak, kdy vyhrál krajskou

soutěž a tím se probojoval do finále ČSR. Finálové utkání šesti krajských vítězů, mezi nimiž

byla také dnešní Sparta, dříve Spartak Praha, se konalo v Uherském Brodě. Náš oddíl skončil

na čtvrtém místě.

3. František Kotek - vedoucí stolního tenisu

V roce 1953 došlo ke změně vedoucího oddílu. Antonín Kaňák se vzdal funkce, neboť se

zabýval jinou sportovní činností a vedení převzal František Kotek, který tuto funkci zastával do

roku 1986. V roce 1954 byl oddíl posílen dvěma hráči z Gottwaldova - Tomášem Hanačíkem a

Břetislavem Pelčákem a dalším hráčem z Plzně - Jindřichem Koudelem. Toto posílení se

ukázalo prospěšným. Probojoval se do nejvyšší soutěže v kraji „PK I. třídy“ a udržel se v ní po

tři léta, až do odchodu zmíněných hráčů.

V následujících letech oddíl zaznamenal pokles výkonnosti. Starší hráči zanechali činnost a

projevil se nedostatek dorostu, neboť oddíl neměl možnost věnovat se výchově mládeže. Stále

ještě neměl stabilní hernu a nedostávalo se mu finančních prostředků. Oddíl sestoupil do nižší

soutěže. Zlepšení situace nastalo po zvolení Rudolfa Poláčka předsedou Tělovýchovné

jednoty. Oddíl stolního tenisu dostal konečně po dlouhém snažení do trvalého užívání malý sál

v sokolovně jako hernu. Byly ihned pořízeny dva hrací stoly a zaveden každodenní trénink.

Mimoto bylo ještě oddílu umožněno trénovat ve velkém sále každou středu a konat v něm

mistrovské soutěže. Zájem z řad mládeže se brzy projevil a systematickým vedením lepší

výsledky nedaly na sebe dlouho čekat. Oddíl několikrát získal titul okresních přeborníků a

několik jednotlivců z oddílu startovalo na celostátních přeborech. V té době byli hlavními

hráči: Lumír Adamec, Miroslav Tůma, Pavel Kotek, Miroslav Kula a Jaroslav Zejmon. Za ženy

hrály sestry Marie a Miluše Špokovy.

Přístavbou Sokolovny  získal oddíl k trvalému užívání novou místnost, kde se hrálo na dvou stolech. Po odchodu výše jmenovaných hráčů obhajovali oddílové ban/y: Václav Filip, Karel Filip, Pavel Ondračka, Oldřich Tůma a Radomír Ročák. K těm přistupují mladší reprezentanti: Svatomír lvánek, Jiří Kurečka a Roman Šlahorek.

4. Beskydský turnaj

Vyvrcholením činnosti stolního tenisu po stránce sportovní i po stránce organizační se Stal již

po několik let „Beskydský turnaj“. První ročník se konal v roce 1956. U kolébky turnaje stáli:

Antonín Kañák, Alois Ondřejec, Vlastimil Chrobák a František Kotek. Hlavní myšlenkou

turnaje byla propagace činnosti stolního tenisu ve Frýdlantě nad Ostravicí na široké základně a

vzájemné střetávání závodníků k porovnání výkonnosti vlastního mužstva. V začátcích se ani

nepředpokládalo, že se turnaj rozroste do takového rozměru a nabude takového významu, jaká

pak byla skutečnost. .le jen na škodu, že turnaj nepořádá nebo nepořádal každým rokem.

Příčin, proč se tak nestalo bylo několik. Předně to byla otázka volných termínů, pak potíže

s ubytováním a také to byla několikaletá adaptace Sokolovny. Turnaje znamenaly každým

rokem stoupající počet účastníků a vrcholem byl X. ročník. Zúčastnilo se jej 318 závodníků

Z celé republiky včetně děvčat. V průběhu let jeho konání je absolvovali téměř všichni naší

přední reprezentanti.  Zúčastnil se jej Andreadis, Staněk, Ing.Kunz, sestry Karlíkovy a další. Na

turnaji také dvakrát hostovali polští reprezentanti, jako: Callinski, Garczinski, Novorita a jiní. 1

jejich účast byla příspěvkem k popularitě „Beskydského turnaje“.

V minulosti měl stolně tenisový oddíl družbu se zahraničními mužstvy. Byla to polská družstva

Wanda Krakov a Hutniczy klub Sportovy, Siemianoviczanka. Také jednou hostil rumunské

mužstvo, které bylo na návštěvě v rámci družby ve Válcovnách plechu. Bylo to v roce 1974.

V té době si frýdlantský oddíl stolního tenisu získal svou dlouholetou úspěšnou činností dobré

jméno nejen v okrese, ale v celém kraji a byl proto často vyhledáván pro konání okresních a

krajských přeborů. Nutno však konstatovat, že přes všechny úspěchy zůstal nevyřešen jeden

problém, a to byla záležitost herny. I když v tomto směru bylo dosaženo za minulá léta

značného zlepšení, herna stále neodpovídala požadavkům. Hráčská místnost svými rozměry

nevyhovovala. Nebylo možné uspokojit značný počet zájemců z řad mládeže a konat v ní

mistrovské zápasy a turnaje.

Začátkem sedmdesátých let, kdy náš oddíl stolního tenisu tehdejšího TJ Ostroj hrál pravidelně

krajský přebor, měl velmi Silná dvě družstva dospělých v kategorii mužů. Byli to Zejména tito

hráči: Miroslav Tůma, bratři Filipové, J .Kurečka, S.Ivánek, Ol.Tůma, P.Ondračka, M.Balcar a

další. V tomto dá se říci přibližném složení hráli naší hráči krajský přebor úspěšně několik let.

5. Ženy a další vývoj

V roce 1973 přichází do naší herny pod vedením svého otce Maruška Hrachová. Svým poctivým přístupem a pod trenérským vedením Miroslava Tůmy se stává během jednoho roku nejlepší hračkou krajského přeboru žen. Měla vynikající umístění na celostátních přeborech žákyň i dospělých.

V době, kdy začínala M.Hrachová, přichází k nám do oddílu Zdenek Bartek, který se ujal tehdy

vedení družstva žen. Svým dá se říci přísným přístupem se zasloužil o to, že ženy frýdlantského

stolního tenisu patřily vždy k nejlepším v kraji. V této době hrály ženy v této sestavě:

D.Retková, Plvánková, M.Kaňáková, sestry Hajduškovy, Dobsová, Ročeková, V.Diasová,

později P.Ondračková. Vyvrcholení výsledku družstva žen přijde až později.

V polovině osmdesátých let nastupuje v soutěžích mužů nová další generace hráčů. Byli to a

ještě především jsou úspěšní hráči z kategorie žáků bratři Neubauerové, R.Popelář a

D.Humpolíček, který k nám přišel z VP FM. Tito hráči si úspěšně vedli v krajské soutěži, ale

nikdy snad jen zatím se jim nepodařilo to co jejich předchůdcům, a to je hrát krajský přebor I.

třídy, i když konkurence v našem kraji je velmi silná. Také naše B družstvo si vyzkoušelo

krajskou soutěž. Družstvo získalo na síle příchodem hráčů M.Žídka a P.Šimka, kteří k nám

přišli z nedalekých Metylovic. V okresních soutěžích, kterých se pravidelně zúčastňujeme,

máme vždy nejméně tři družstva i když ne vždy je to ku prospěchu. Za tyto startují hráči

juniorského či žákovského věku a dá se říci že si většinou vedou úspěšně.

Nemůžeme však hovořit jen o dospělých. Náš oddíl stolního tenisu byl vždy zásobárnou

talentovaných hráčů. V žákovských kategoriích jsme získali množství titulů okresní přeborník,

ale i krajský přeborník. Zde se musíme zmínit o jménech Adamec, bratři Tůmové, Ondračka,

Ročák, Filipové, Balcar, Ivánek, Kurečka, Šlahorek, Neubauerové, Popelář, Onračka ml.,

P.Ondračková, Hajdušková a samozřejmě Hrachová a další hráči. Nutno však říci, že

v posledních letech se práce s mládeží tak nedaří. Zde se projevuje nezájem rodičů. Přesto však

talenty mezi našimi žáky jsou (např. Kraut, Kotucz, Lhoťan, Trefilová, G.Ondračková)

Ještě jednou mi dovolte abych se vrátil k družstvu žen. To může být příkladem pro Ostatní

V našem oddílu. V základním kádru hrají dvě ženy, které jsou již maminky a mají značné

rodinné starosti a přesto si najdou čas na pravidelný trénink a zápasy. Toto družstvo nám také

dalo nejkrásnější dárek k našemu šedesátému výročí a to postupem do II. národní ligy. Zde

patří poděkování především hráčkám Daně Retkové, která je v našem oddíle již více než

sedmnáct let.

Dana je držitelkou několika titulů přeborník okresu a vítězkou mnoha turnajů. Postup do

národní ligy je vyvrcholením její závodní činnosti. Další hráčkou, která se významně zasloužila

o postup je Marie Krejčí. Také ona, i když již má dvě děti a dojíždí z Frýdku, pravidelně trénuje

a její výsledky a hra má velmi kvalitní úroveň. Tyto dvě hráčky vždy doplňovaly talentované

juniorky, ale na jejich úroveň se nedostaly. To se podařilo jen Petře Ondračkové, ale před

dvěma lety přestoupila snad za lepšími podmínkami do Válcoven plechu Frýdek-Místek. Kdo

se však nejvíce zasloužil o naše ženy, a že to dotáhly tak daleko je, jak jsem se již zmínil, jejich

trenér a vedoucí Zdeněk Bartek. Také ten dostal v podobě postupu od děvčat krásný dárek

k jeho životnímu jubileu.

Oddíl stolního tenisu však nežije jen z vlastní závodní činnosti a za ta léta, po která již existuje,

byl pořadatelem nespočetného množství turnajů a přeborů. Ve spolupráci s okresním svazem

jsme byli mnohokrát pořadateli okresních přeborů ve všech kategoriích. Po přerušení

Beskydskych turnajů jsme v posledních letech navázali na jejich slavnou tradici a máme za

sebou již X. ročník Beskydského turnaje mládeže. Toho se vždy zúčastňovalo přes  sto žáků a

žákyň, z nichž některé můžeme dnes vidět v reprezentačních dresech. Je škoda, že posledního

jubilejního desátého ročníku se i přes dobrou propagaci zúčastnil minimální počet žáků. Bylo

to Snad způsobeno finanční situací v oddílech zejména těch menších. V našem oddíle

uvažujeme o uspořádání turnaje pro dospělé. O organizování turnajů nás velmi často žádaly

organizace, ať již to byly SM státní lesy, Chirana, Ferrum (dříve Ostroj). Norma JZD,

Frýdlantská škola a další.

Co se nám však za poslední léta nedařilo, bylo Zajištění pravidelného družebního styku. Měli

jsme také smůlu, že dřívější TJ Ostroj měl družební styk s těma, kde stolní tenis nebyl. Za

posledních deset let jsme byli jen ve Zlíně (tehdy ještě Gottwaldově). Doma jsme v roce 1985

hostili reprezentační družstvo Norska. Do utkání jsme postavili dvě trojčlenná družstva mužů a

jedno žen. V utkáních jsme celkově prohráli, ale při společné večeři jsme se mohli přesvědčit,

že sport je jedním z prostředků ke vzájemnému poznávání národů. Můžeme jen doufat, že í my

v dnešních nových podmínkách také někde vycestujeme. Mnoho našich členů by si to

zasloužilo.

Jedním z vrcholů naší organizační činnosti bylo v roce 1987 zajištění a pořadatelství kvalifikace

družstev žen o postup do první celostátní ligy. Zúčastnily se jí čtyři celky, a to ZPA Košíře

Praha, Lokomotiva Košice, NH Ostrava, BS Vlašim. Všem jsme vytvořili ideální podmínky.

Hrálo se na čtyřech stolech v sokolovně a ubytování a stravování bylo v našem motelu

Panorama. Všichni účastníci včetně rozhodčích a zástupců tehdejšího VSST ÚV ČSTV si naši

organizaci velmi pochvalovali.

Vážení přátelé, ne vše se dá v této zprávě zhodnotit, na každého vzpomenout. Nesmíme však

zapomenout na člověka, bez kterého jsme si Frýdlantský Stolní tenis nemohli představit. Byl a

ještě vlastně je u všech šedesáti let stolního tenisu. Po mnoho let jsme se s ním střetávali každý

den v sokolovně. Pan František Kotek bude vždy zapsán zlatým písmem do historie

frýdlantské tělovýchovy. Byl pro nás druhým tátou. V čele oddílu od roku 1953 do roku 1986

tedy plných třicet pět let.

Jeho činnost spočívala především v tom nejsložitějším a nejdůležitějším a to je v práci

s mládeží. Pracoval rovněž jako funkcionář vyšších stolně tenisových orgánů. Byl dlouholetým

předsedou krajského i okresního svazu stolního tenisu. Pracoval jako trenér, ale i jako

rozhodčí. Pan František Kotek se před nedávnem dožil významného životního jubilea

osmdesáti let. Náš oddíl je s ním stále ve styku. Rád se ještě, pokud mu to dovolí zdraví, přijde

podívat do sokolovny a velmi pozorně sleduje naše výsledky í činnost. Přejeme si, abychom my

všichni měli tolik chuti do činnosti v našem oddíle a dokázali to, co dokázal pan Kotek.

Vážení přátelé, ještě pár slov o budoucnosti našeho oddílu, který patří k TJ Ferrum Frýdlant

nad Ostravicí. Chtěli bychom především udržet naše družstva v soutěžích, které hrají. „A“

družstvo mužů krajskou soutěž (je zde reálná možnost posílení v druhé polovině soutěže). „A“

družstvo žen II.národní ligu. Toto družstvo bylo letos posíleno a k hráčkám Retkové a Krejčí

přibyly mladé talentované hráčky za Vsetína Kneislová a Volková. Děvčata již soutěž zahájila a

v prvním zápase vyhrála v Opavě 6:4. Další zápas byl v sobotu 9.11. doma s Válcovnami

plechu FM. Největší úkol nás však čeká v práci s mládeží. Talentované hráče máme a bude na

nich, ale hlavně na nás, jaká bude budoucnost našeho oddílu. Všichni víme, že naše činnost

bude záležet na naší finanční situaci. Naše TJ není (přestože nám vypomáhá jak jen může)

schopna pokrýt náklady za provoz sokolovny a tak si oddíl musí pomoci sám. Za jednu hodinu

tělocvičny platíme 60 Kč. Pro naší činnost musíme sehnat peníze a to buď formou reklam a

nebo sponzorství. Obracím se na vás, pokud máte možnost nějakou finanční částku tímto

způsobem sehnat pro náš oddíl, prosím Vás tímto o spolupráci. Tady se sluší poděkovat s.p.

Ferıum Frýdlant n.O. a našemu výboru tělovýchovné jednoty.

První polovina devadesátých let, kdy náš oddíl vstoupil do sedmé desítky své činnosti, se

vyznačovala především častým obměňováním hráčského kádru.  V soutěžích jsme měli až šest

družstev mužů a dvě družstva žen. K tomu samozřejmě družstva žákovská, i když jsme na tom

nebyli tak dobře jako jiná léta. Bylo to také tím, že se střídali předsedové oddílu. Svůj vysoký

standard si však oddíl zachoval. Předsedové oddílu byli postupně P.Ondračka, A.Tomáš,

M.Žídek a od roku 1995 ing. J.Zahrádka. První družstvo mužů se stává stálým účastníkem

krajského přeboru (divize). Také „B“ tým mužů pravidelně hraje krajskou soutěž. Výrazných

výsledků dosahovala naše družstva V okresních soutěžích. První družstvo žen hrálo národní

ligu, druhé družstvo žen divizi.

Naši hráči se vždy umísťovali na předních příčkách okresních přeborů jednotlivců. Získali jsme

několik titulů přeborníka okresu. Okresní přebory se pravidelně konaly v naší frýdlantské

sokolovně. Byli jsme pravidelnými pořadateli jak soutěží dospělých tak soutěží mládeže.

V roce 1991 zemřel náš dlouholetý předseda a především neúnavný pracovník s mládeží pan

František Kotek. Od této doby se pravidelně scházejí bývalí hráči a činovníci oddílu na turnaji,

který se hraje na jeho počest. V roce 1994 přišla další nečekaná smutná událost. Zemřel

Zdeněk Bartek, rovněž dlouholetý funkcionář našeho oddílu. Oba dva budou vždy zapsáni

zlatým písmem do činnosti stolního tenisu a sportovní činnosti ve Frýdlantě nad Ostravicí a

mají obrovskou zásluhu i na velkých úspěších našeho oddílu V dalších letech.

Počátkem devadesátých let byly navázány sportovní a přátelské kontakty s německým

Wolfsburgem a především s jeho činitelem panem Karl Heinzem. Členové našeho oddílu byli

několikrát hosty německého města Wolfsburg, kde také navštívili automobilku světové značky

Volkswagen. Také němečtí hráči byli určitě spokojeni v našem městě. Navštívili nejen městské

části, ale i Vinný sklípek na Jižní Moravě a zdejší hory. V této době oddíl stolního tenisu, ve

kterém se Vytvořila velmi dobrá parta hráčů i organizačních pracovníků, značně zlepšila svoji

činnost. Zkvalitnila se í činnost s mládeží. Na konci roku 1996 se vrací do oddílu Marie

Hrachová. Její příchod Znamená obrovský průlom v činnosti oddílu. Družstvo žen hrálo v této

době druhou ligu a v sezoně 96/97 se umísťovalo v polovině tabulky. Do historie se zapíše

utkání se sokolem Brno. Do Brna tehdy náš oddíl vypravil autobus plný našich příznivců. I

když se nevyhrálo, ale jen remizovalo pět ku pěti, byl to pro všechny zážitek. V případě výhry

bychom postoupili automaticky do první celostátní ligy. Po odhlášení družstva Strážnic jsme

přece jen do 1. ligy postoupili. Děvčata hrála v sestavě: Marie Hrachová, Ludmila Kneislová,

Eva Ševcová, Petra Žáčiková a Dana Retková.

S příchodem Marie Hrachové přichází do našeho oddílu její otec Dr.Milan Hrachový, který se

okamžitě a velmi aktivně zapojuje do činnosti oddílu a spolu se svou dcerou usilují o

zviditelnění stolního tenisu a celého města v očích příznivců tohoto sportu v České republice.

Další historickou změnou v naší činnosti bylo v roce 1997 stěhování oddílu za vynikajícími

podmínkami do nově rekonstruované sportovní haly na základní škole v Komenského ulici.

Snad po padesáti letech jsme částečně opustili sokolovnu (ponechali jsme si pronájem „malé

herny“). Sokolovna však určitě zůstane ve vzpomínkách všech našich členů, kteří zde prožili

kus stolně tenisové činnosti. Od 1. září 1997  zahajuje svou činnost škola stolního tenisu

mládeže. Mimořádná pozornost je věnována talentované mládeži. Tato škola stolního tenisu

pod vedením Marie Hrachové provádí rovněž celostátní soustředění mladých talentovaných

hráček. Spolupracujeme se stolně tenisovou školou V Německu.

V této době se však největší pozornost soustředila na družstvo žen startující v I. celostátní lize

V Sezóně 1 997/98 za velké podpory diváků, kterých přichází shlédnout utkání až šedesát, naše

hráčky tuto Soutěž vyhrávají a postupují do naší vrcholné soutěže - extraligy. O tento

historický úspěch frýdlantského sportu, na kterém měla rozhodující oddíl Marie Hrachová se

zasloužily velkou měrou také Kneislová, Ševcová a Žáčiková. Hráčkám i oddílu se dostalo

ocenění i na frýdlantské radnici, kde byly přijaty a odměněny starostkou města.

6. Postup mezi českou stolně tenisovou elitu

Postup mezi českou stolně tenisovou elitu však pro náš oddíl, který nyní patří mezi nejlepší

nejen v našem kraji, znamená další zkvalitnění činnosti ale také větší finanční nároky, které se

stará uspokojit manažer oddílu Dr.Hrachový. Oslovuje firmy v našem okolí a úspěšně zajišťuje

prostředky pro sportovní činnost oddílu. Výbor stolního tenisu pracuje ve složení: ing.Jiří

Zahrádka - předseda, Dr.Milan Hrachový - manažer, ing.Miros1av Kubát - hospodář, Miloš

Žídek, Aleš Tomáš. Zkvalitnila se propagace oddílu, utkání extraligy žen je propagováno

v novinách a na plakátech, pro zajištění utkání extraligy získali ing.Ivo Vantuch a ing.Richard

Tkáč „B“ licenci rozhodčích (nutnou pro nejvyšší celostátní soutěž), zkvalitnila se

pořadatelská práce utkání. V extralize žen jsme v sezóně 1998/99 přivítali družstva Sokola

Brno, Sl.Děčín, Sl.Praha, NH Ostrava, Baníku Havířov, Hodonína, Dubňan, Litomyšle,

Vlašimi, Nuslí Praha a Braníku Praha. V této konkurenci jsme pomýšleli především na udržení

se, ale výsledek předčil očekávání. Naše děvčata ve stejném složení jako v 1. lize se umístilo na

8. místě. Přesto jsme však pro ještě lepší umístění v příští sezoně uvažovali o posílení kádru,

což se nakonec podařilo.

Kromě družstva žen je nutné se zmínit o družstvech mužů. Působení „A“ družstva v divizi je

V konkurenci v Moravskoslezské oblasti velikým úspěchem. Již několik let se pravidelně

umisťuji v pivní osmičce šestnácti členné Skupiny. Sestavu mužstva tvoří P.Tobola, M.Hrabec,

Z.Pagáč, W.Neubauer a R.Pope1ář. Také „B“ družstvo mužů hraje již několik let krajskou

Soutěž, kde se pravidelně umísťuje v první osmičce. Zde hrají starší zkušení hráči M.Žídek,

Ing Jiří Zahrádka, P.Šrubař, R.Lukšík. Naši muži mají zastoupení ve všech nižších úrovních,

což znamená, že kromě žákovských skupin náš oddíl reprezentuje sedm družstev dospělých.

7. Škola stolního tenisu

Zvláštní kapitolu by si zasloužila naše škola stolního tenisu. Naši hráči dosahují pod vedením

M.Hrachové vynikajících úspěchů. Pravidelně získáváme tituly okresních přeborníků, na

předních místech se naši hráči umísťují na krajských bodovacích turnajích. Zvláště výborných

výsledků dosahují Marek Čechal, Michaela Porubová, Jan Kubát, Jirka Žídek a další. O školu

stolního tenisu je mezi mládeží velký zájem, a tak při trénincích vypomáhají i další členové

oddílu. Zde je třeba ocenit členy oddílu a rodiče, kteří S žáky zajíždějí na turnaje, přebory a

zápasy. Jde především o pana Miloše Žídka. Rovněž spolupráce se ZŠ Komenského je na velmi

dobré urovni. Do této školy jsou soustředění všichni naši nejlepší žáci a škola jim vytváří co

možná nejlepší podmínky pro jejich sportovní růst. O ten se však největší měrou zasluhuje

M.Hrachová, která dětem věnuje mnoho svého času a zkušeností, organizuje soustředění a

různé sportovní hry, ale především se stará o jejich sportovní růst, což se daří velmi

dobře. Členové našeho oddílu stolního tenisu se rovněž aktivně podílejí, kromě práce

v samotném oddíle, také na činnosti naší TJ Ferrum, se kterou máme výbornou spolupráci. Ve

výboru TJ jsou ing. J.Zahrádka, M.Žídek, předsedou revizní komise je ing.I.Vantuch, členem

smírčí komise A.Tomáš, členem revizní komise při českém svazu stolního tenisu je Dr.M.Hrachový.

8. Organizování mezistátních utkání

Vyvrcholením činnosti oddílu stolního tenisu ve Frýdlantě nad Ostravicí za jeho téměř

sedmdesátiletou historii bylo uspořádání- tří utkání evropské ligy mužů. Tato utkání JOLA

EUROPEAN MEN‘S LEAGUE se uskutečnila v tenisové hale Czechpol Energy a můžeme

říci, že byla zorganizována na velmi vysoké úrovni. První utkání se uskutečnilo v úterý 15.září

1998 a družstvo České republiky se Střetlo S týmem Ruska. Vyhráli jsme hladce 4:0 . Utkání

sledovalo asi 300 diváků. V dalším utkání evropské ligy, které bylo finálovým utkáním

1. divize evropské ligy se střetla v neděli 14.února 1999 Česká republika s týmem Dánska.

V hale vládla znamenitá atmosféra, bylo doslova vyprodáno. Utkání Sledovalo přes 500

nadšených a spokojených diváků. Česká republika vyhrála 4:1 a naši reprezentanti tímto

výsledkem udělali důležitý krok k pozdějšímu postupu do superdivize.  Středa 8.září se zapíše

do historie sportu, a to nejen ve Frýdlantě nad Ostravicí. V přímém přenosu České televize se

uskutečnilo utkání superdivize evropské ligy Česká republika - Rakousko. I přes brzký začátek

(14 hodin - kvůli přímému přenosu) přišlo do haly víc než 300 diváků, kteří vytvořili pro naše

reprezentanty vynikající a bouřlivou atmosféru. Česká republika vedla již 2:0, ale nakonec

přece jen prohrála 2:4. Přesto však diváci jak V hale tak i ti televizní viděli vynikající sport.

Všechna tato utkání nejen sportovním, ale i společenským významem byla výbornou propagaci

nejen našeho sportu ale i města. Je Zde nutno ocenit aktivní přístup frýdlantského městského

zastupitelstva a především jeho starosty. Zásluhu na organizování těchto utkání měla většina

členů našeho oddílu, ale především Dr.Hrachový, který se postaral také o finanční zajištění

akce a M.Hrachová, která se starala o organizaci vlastních utkání a ing.J.Zahrádkovi, který

organizoval přípravu akce. Bez další nezištné práce několika desítek členů oddílu při

Zajišťování hracích podmínek, propagace a pořadatelské činnosti by se akce neuskutečnily, Jak

již bylo zmíněno, akce měly i společenský význam. Do našeho města se vždy sjeli kromě

samotných reprezentantů také přední představitele českého svazu stolního tenisu a také

zástupci sponzorů, novináři, Česká televize a také příznivci stolního tenisu z celé republiky. Ti

všichni hodnotili organizaci těchto utkání kladně a bylo nám přislíbeno, že ve Frýdlantě nad

Ostravicí budou další vrcholné akce stolního tenisu.

9. Další vývoj stolního tenisu a hlavni úkoly

Do sezón 1999/2000 vstoupil náš oddíl s osmi družstvy dospělých a dvěma družstvy mládeže.

Hlavní pozornost se opět soustředí na družstvo žen, hrající extraligu. Družstvo bylo posíleno o

slovenskou juniorskou reprezentantku Ninu Kolařovou, která by měla být Společně

S M.Hrachovou zárukou umístění družstva v horní polovině tabulky. První družstvo mužů

hraje krajský přebor (divizi), druhé družstvo mužů krajskou soutěž, ostatní družstva startují

v soutěžích řízených okresním svazem. Výbor oddílu pracuje ve Složení:

ing.J.Zahrádka předseda, Dr.M.Hrachový manažer, ing. M.Kubát hospodář, M.Žídek a

A.Tomáš.